Înregistrează-te acum

Conectare

Parolă pierdută

Ai pierdut parola? Vă rugăm să introduceţi adresa de e-mail. Veţi primi un link şi va puteți crea o noua parola prin e-mail.

Protocolul nr. 7 la CEDO Convenţia Europeană a Drepturilor Omului

Protocolul nr. 7 la CEDO

Convenţia Europeană a Drepturilor Omului

 

Protocolul nr. 7 la CEDO Convenţia pentru apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor fundamentale

Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale prezentului Protocol,

Hotărâte să adere la noi măsuri de natură să asigure garantarea colectivă a anumitor drepturi şl libertăţi prin Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şl a Libertăţilor fundamentale, semnată la Roma la 4 noiembrie 1950 (denumită în continuare „Convenţia”),

Au convenit asupra celor ce urmează :

ARTICOLUL 1

Garanţiile procedurale în cazul expulzărilor de străini

Un străin care îşi are reşedinţa în mod legal pe teritoriul unul stat nu poate fi expulzat decâtîn temeiul executării unei hotărâri luate conform legii. Iar el trebuie să poată :

 • să prezinte motivele care pledează împotriva expulzării sale;
 • să ceară examinarea cazului său; şl
 • să ceară să fie reprezentat în acest scop în faţa autorităţilor competente sau a uneia ori a mal multor persoane desemnate de către această autoritate.

Un străin poate fi expulzat înainte de exercitarea drepturilor enumerate în paragrafele articolului precedent atunci când expulzarea este necesară în Interesul ordinii publice sau se întemeiază pe motive de securitate naţională.

ARTICOLUL 2

Dreptul la două grade de jurisdicţie în materie penală

 1. Orice persoană declarată vinovată de o infracţiune de către un tribunal are dreptul să ceară examinarea declaraţiei de vinovăţie sau a condamnării de către o jurisdicţie superioară. Exercitarea acestui drept. Inclusiv motivele pentru care acesta poate fi exercitat, sunt reglementate de lege.
 2. Acest drept poate face obiectul unor excepţii în cazul Infracţiunilor minore, definite prin lege, sau când cel interesat a fost judecat în primă Instanţă de către cea mal înaltă jurisdicţie ori a fost declarat vinovat şi condamnat ca urmare a unui recurs împotriva achitării sale.

ARTICOLUL 3

Dreptul la despăgubiri în caz de eroare judiciară

Atunci când o condamnare penală definitivă este ulterior anulată sau când este acordată graţierea, pentru că un fapt nou sau recent descoperit dovedeşte că s-a produs o eroare judiciară, persoana care a suferit o pedeapsă din cauza acestei condamnări este despăgubită conform legii ori practicii în vigoare în statul respectiv, cu excepţia cazului în care se dovedeşte că nedescoperirea în timp util a faptului necunoscuţii este Imputabilă în tot sau în parte.

ARTICOLUL 4

Dreptul de a nu fi judecat sau pedepsit de două ori

 1. Nimeni nu poate fi urmărit sau pedepsit penal de către jurisdicţiile aceluiaşi stat pentru săvârşirea infracţiunii pentru care a fost deja achitat sau condamnat printr-o hotărâre definitivă conform legii şi procedurii penale ale acestui stat.
 2. Dispoziţiile paragrafului precedent nu împiedică redeschiderea procesului, conform legii şi procedurii penale a statului respectiv, dacă fapte noi sau recent descoperite sau un viciu fundamental în cadrul procedurii precedente sunt de natură să afecteze hotărârea pronunţată.
 3. Nido derogare de la prezentul articol nu este îngăduită în temeiul articolului 15 din Convenţie.

ARTICOLUL 5

Egalitatea între soţi

Soţii beneficiază de egalitate în drepturi şi în responsabilităţi cu caracter civil, între ei şi în relaţiile cu copiii lor referitor la căsătorie, pe durata căsătoriei şi în momentul desfacerii acesteia. Prezentul articol nu împiedică Statele să ia măsurile necesare în interesul copiilor.

ARTICOLUL 6

Aplicarea teritorială

 1. Orice stat poate,în momentul semnării sau în momentul depunerii instrumentului său de ratificare, de acceptare sau de aprobare, să desemneze teritoriul sau teritoriile cu privire la care se va aplica prezentul Protocol, precizând măsura în care el se angajează ca dispoziţiile prezentului Protocol să se aplice acestui sau acestor teritorii.
 2. Orice stat poate, în oricare moment ulterior, printr-o declaraţie adresată Secretarului General al Consiliului Europei, să extindă aplicarea prezentului Protocol la oricare alt teritoriu desemnat în declaraţie. Protocolul va intra în vigoare pentru acest teritoriu în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de două luni de la data primirii declaraţiei de către Secretarul General.
 3. Orice declaraţie făcută în virtutea celor două paragrafe precedente va putea fi retrasă sau modificată, în ceea ce priveşte orice teritoriu desemnat în această declaraţie, prin notificare adresată Secretarului General. Retragerea sau modificarea va produce efecte în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de două luni de la data primirii notificării de către Secretarul General.
 4. O declaraţie potrivit prezentului articol va fi considerată ca fiind în conformitate cu articolul 56 paragraful 1 al Convenţiei.
 5. Teritoriul oricărui stat cu privire la care prezentul Protocol se a plică, în virtutea ratificării, a acceptării sau a aprobării sale de către Statul respectiv; precum şl fiecare dintre teritoriile cu privire la care Protocolul se aplică în baza unei declaraţii făcute de respectivul stat, conform prezentului articol, pot fi considerate ca teritorii distincte în cazul referirii la teritoriul unul Stat făcute la art. 1.
 6. Orice stat care a făcut o declaraţie potrivit paragrafelor 1 sau 2 ale prezentului articol poate să declare, în orice moment ulterior, referitor la unul sau la mai multe teritorii vizate în această declaraţie, că acceptă competenţa Curţii pentru a primi cererile persoanelor fizice, ale organizaţiilor neguvernamentale sau ale grupurilor de persoane particulare, conform articolului 34 din Convenţie, privitor la articolele 1-5 din prezentul Protocol.

ARTICOLUL 7

Raportarea la Convenţie

Statele părţi consideră articolele 1-6 ale prezentului Protocol ca articole adiţionale la Convenţie şl toate dispoziţiile Convenţiei se aplică în consecinţă.

ARTICOLUL 8

Semnarea şi ratificarea

Prezentul Protocol este deschis spre semnare Statelor membre ale Consiliului Europei care au semnat Convenţia. El va fi supus ratificărM.acceptărlI sau aprobării. Un stat membru al Consiliului Europei nu poate ratifica, accepta sau aproba prezentul Protocol fără să fi ratificat simultan sau anterior Convenţia. Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de aprobare vor fi depuse la Secretarul General al Consiliului Europei.

ARTICOLUL 9
Intrarea în vigoare

 1. Prezentul Protocol va Intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de două luni de la data la care şapte state membre ale Consiliului Europei îşi vor fi exprimat consimţământul de a fi legate prin Protocol conform articolului 8.
 2. Pentru orice stat membru care îşi va exprima ulterior consimţământul de a fi legat prin Protocol, acesta va Intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de două luni de la data depunerii Instrumentului de ratificare, de acceptare sau de aprobare.

ARTICOLUL 10

Funcţiile depozitarului

Secretarul General al Consiliului Europei va notifica tuturor statelor membre ale Consiliului Europei:

 1. orice semnare;
 2. depunerea oricărui Instrument de ratificare, de acceptare sau aprobare;
 3. orice dată de Intrare în vigoare a prezentului Protocol conform articolelor 6 şl 9;
 4. orice alt act, notificare sau declaraţie în legătură cu prezentul Protocol.

în considerarea celor de mal sus, subsemnaţii, având depline puteri în acest scop, au semnat prezentul Protocol.

încheiat la Strasbourg la 22 noiembrie 1984, în limbile franceză şl engleză, ambele texte fiind egal autentice, într- un singur exemplar, care va fi depus în arhivele Consiliului Europei. Secretarul General al Consiliului Europei va transmite copie certificată fiecăruia dintre statele membre ale Consiliului Europei.

Protocolul nr. 7 la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului

Lasă un răspuns

error: Protected Content!